Gældende vedtægter for
Havehistorisk Forening i Sorø

1.    Foreningens navn og art
1.1  Foreningens navn er ”Havehistorisk Forening i Sorø”.
1.2. Havehistorisk Forening i Sorø er en forening for Joachim Bursers Apotekerhave ved Sorø Museum.
1.3. Havehistorisk Forening arbejder sammen med Sorø Museum.

2.    Foreningens formål
2.1. ”Havehistorisk Forening i Sorø” har etableret ”Joachim Bursers Apotekerhave i Sorø”.
2.2. Foreningen vil videreudvikle og vedligeholde denne apotekerhave i samarbejde med Sorø Museum, Apotekerhavens Havegruppe og andre interesserede.
2.3. ”Havehistorisk Forening i Sorø” vil skabe interesse for og formidle kendskab til kulturhistoriske og botaniske emner
       samt forskningsbaseret viden indenfor planter, plantemedicin mm.
2.4. Formidlingen sker bl.a. ved arrangerede foredrag og ture. Primært for foreningens medlemmer, men også for andre interesserede.
2.5. ”Havehistorisk Forening i Sorø” vil skabe og udvikle samarbejdsrelationer til andre historiske haver.

3.    Foreningens generalforsamling
3.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som alle betalende medlemmer kan deltage i med én stemme.
3.2. Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal foreningens bestyrelse, der er ansvarlig for foreningens drift.
3.3. På den årlige generalforsamling er der følgende faste dagsorden:
   1. Valg af dirigent
   2. Fremlæggelse af årsberetning
   3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
   4. Fremlæggelse af udkast til aktivitetsplan for det efterfølgende år
   5. Fremlæggelse og godkendelse af budget
   6. Fastsættelse af næste års kontingent
   7. Valg til bestyrelsen
   8. Valg af revisor
   9. Valg af suppleanter
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt

3.4. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde mindst en uge før ordinær generalforsamling.
3.5. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til medlemmerne afholdes hvert år i årets 1. kvartal.
3.6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på foranledning af bestyrelsen, eller hvis mindst 25% medlemmerne skriftligt fremsætter
       ønske herom. En sådan generalforsamling skal afholdes inden en måned fra begæringens modtagelse.
3.7. På generalforsamlingen kan nedsættes ad. hoc. arbejdsgrupper, som hver især virker inden for delområder af foreningens formål.

4.    Foreningens bestyrelse, sammensætning og valgmåde
4.1. Bestyrelsen består af 3 - 5 repræsentanter valgt for to år af gangen. Man tilstræber altid det højest mulige antal repræsentanter.
       1 - 3 repræsentanter vælges i ulige år og 2 repræsentanter vælges i lige år. Det første år vælges to repræsentanter for et år. Supplanter vælges for ét år.
4.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst tre medlemmer er til stede. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand
       og kasserer. Suppleanter deltager i bestyrelsens møder, uden stemmeret.
4.3. Der afholdes mindst ét bestyrelsesmøde hvert kvartal. Afgørelserne træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens
       stemme afgørende.
4.4. Formanden og næstformanden tegner i fællesskab foreningen.

5.    Foreningens adresse
5.1. Foreningens adresse: Er adressen for den til en hver tid siddende kasserer.

6.    Foreningens budget og aktivitetsplan
6.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
6.2. Foreningens bestyrelse skal årligt udarbejde forslag til aktivitetsplan med tilhørende budget for foreningens virke.
6.3. Aktivitetsplan samt budget med budgetkommentarer skal forelægges generalforsamlingen til orientering.
6.4. Foreningens økonomi hviler på kontingentindbetalinger fra foreningens medlemmer, fra gaver og donationer samt éntre fra foreningens arrangementer.
6.5. For foreningens gæld hæfter medlemmerne kun med deres kontingent.

7.    Foreningens regnskab og beretning
7.1. Foreningens bestyrelse er ansvarlig for udarbejdelse af regnskab.
7.2. Foreningens regnskab skal revideres af den valgte revisor.
7.3. Bestyrelsen udarbejder en beretning, som fremføres af formanden for foreningen.

8.    Vedtægtsændringer og ophævelse
8.1. Beslutning om vedtægtsændringer og om foreningens ophævelse kan kun træffes på en generalforsamling, hvor det fremgår af
       dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenterede, og hvis mindst halvdelen af disse stemmer for
       vedtægtsændringen/ophævelse.
8.2. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, og forslaget ikke er forkastet, skal bestyrelsen med sædvanligt varsel
       indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der holdes inden en måned, og hvor forslaget kan endelig vedtages ved simpelt
       stemmeflertal, uanset hvor mange medlemmer, der er mødt.
8.3. Såfremt foreningen ophæves, overgår foreningens aktiver til Sorø Museum.

Vedtaget af Havehistorisk Forening i Sorø på ekstraordinær generalforsamling d. 5. april 2022