Gældende vedtægter for
Havehistorisk Forening i Sorø

1.    Foreningens navn og art
1.1  Foreningens navn er ”Havehistorisk Forening i Sorø”.
1.2. Havehistorisk Forening i Sorø er venneforening for Joachim Bursers Apotekerhave ved Sorø Museum.
1.3. Havehistorisk Forening fungerer i samarbejde med Sorø Museum

2.    Foreningens formål
2.1. ”Havehistorisk Forening i Sorø” har etableret ”Joachim Bursers Apotekerhave i Sorø”.
2.2. Foreningen vil videreudvikle og vedligeholde denne apotekerhave i samarbejde med Sorø Museum, Biologisk Institut ved Kbh.
       Universitet, Apotekerhavens Støttegruppe m.fl.
2.3. ”Havehistorisk Forening i Sorø” vil skabe interesse for og formidle kendskab til kulturhistoriske og botaniske emner
       samt forskningsbaseret viden indenfor planter, plantemedicin mm.
2.4. Formidlingen sker bl.a. ved arrangerede foredrag og ture. Primært for foreningens medlemmer, men også for andre interesserede.
2.5. ”Havehistorisk Forening i Sorø” vil skabe og udvikle samarbejdsrelationer til andre historiske haver i ind - og udland.
2.6. Foreningen samarbejder med andre havehistoriske foreninger inden for fælles arbejdsområder.

3.    Foreningens generalforsamling
3.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som alle betalende medlemmer kan deltage i med én stemme.
3.2. Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal foreningens bestyrelse, der er ansvarlig for foreningens drift.
3.3. På den årlige generalforsamling er der følgende faste dagsorden:
   1. Valg af dirigent
   2. Fremlæggelse af årsberetning
   3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
   4. Fremlæggelse og godkendelse af arbejdsplan for det efterfølgende år
   5. Fremlæggelse og godkendelse af budget
   6. Fastsættelse af næste års kontingent
   7. Valg til bestyrelsen
   8. Valg af revisor
   9. Indkomne forslag
 10. Eventuelt

3.4. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde mindst en uge før ordinær generalforsamling.
3.5. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til medlemmerne og/eller ved annoncering i lokalpressen og
       afholdes hvert år i årets 1. kvartal.
3.6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på foranledning af bestyrelsen, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt fremsætter
       ønske herom. En sådan generalforsamling skal afholdes inden en måned fra begæringens modtagelse.
3.7. På generalforsamlingen kan nedsættes ad. hoc. arbejdsgrupper, som hver især virker inden for delområder af foreningens formål.

4.    Foreningens bestyrelse, sammensætning og valgmåde
4.1. Bestyrelsen består af 3 - 5 repræsentanter valgt for to år af gangen. Man tilstræber altid det højest mulige antal repræsentanter.
       1 - 3 repræsentanter vælges i ulige år og 2 repræsentanter vælges i lige år. Det første år vælges to repræsentanter for et år.
4.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst tre medlemmer er til stede. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand
       og kasserer.
4.3. Der afholdes ét ordinært bestyrelsesmøde hvert kvartal. Afgørelserne træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens
       stemme afgørende.
4.4. Formanden og næstformanden tegner i fællesskab foreningen.

5.    Foreningens adresse
5.1. Foreningens adresse: Er adressen for den til en hver tid siddende formand.

6.    Foreningens budget og arbejdsplan
6.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
6.2. Foreningens bestyrelse skal årligt udarbejde forslag til arbejdsplan med tilhørende budget for foreningens virke.
6.3. Arbejdsplan samt budget med budgetkommentarer skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
6.4. Foreningens økonomi hviler på kontingentindbetalinger fra foreningens medlemmer samt fra gaver og donationer.
6.5. For foreningens gæld hæfter medlemmerne kun med deres kontingent.

7.    Foreningens regnskab og beretning
7.1. Foreningens bestyrelse er ansvarlig for udarbejdelse af regnskab.
7.2. Foreningens regnskab skal revideres af den valgte revisor.
7.3. Bestyrelsen udarbejder en beretning, som fremføres af formanden for bestyrelsen.

8.    Vedtægtsændringer og ophævelse
8.1. Beslutning om vedtægtsændringer og om foreningens ophævelse kan kun træffes på en generalforsamling, hvor det fremgår af
       dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenterede, og hvis mindst halvdelen af disse stemmer for
       vedtægtsændringen/ophævelse.
8.2. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, og forslaget ikke er forkastet, skal bestyrelsen med sædvanligt varsel
       indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der holdes inden en måned, og hvor forslaget kan endelig vedtages ved simpelt
       stemmeflertal, uanset hvor mange medlemmer, der er mødt.
8.3. Såfremt foreningen ophæves, overgår foreningens aktiver til havehistoriske formål efter Sorø Kommunes nærmere bestemmelser.

Vedtaget af Havehistorisk Forening for Sorø og Omegn den 4. november 2003


Der er d. 13.4.2006 foretaget en vedtægtsændring i § 4 efter godkendelse på ekstraordinær generalforsamling d.13.4.2006.
§ 4 blev ændret fra: ”Bestyrelsen består af 5 repræsentanter.” til: ”Bestyrelsen består af 3 -5 repræsentanter valgt for 2 år ad gangen.
Man tilstræber altid det højest mulige antal repræsentanter.”

Arbejdet med at få etableret Joachim Bursers Apotekerhave, samt den efterfølgende vedligeholdelse, registrering og formidling har vist sig at være så stor en opgave, at foreningen har måttet koncentrere sig om denne opgave for at gøre dette på bedste måde. Derfor er der sket ændring af § 2 i marts 2010.

Der er på generalforsamlingen d. 21.3.2013 foretaget en vedtægtsændring i § 1. Foreningens navn er ændret fra "Havehistorisk Forening for Sorø og Omegn", til "Havehistorisk Forening i Sorø".